Psychologický nález :

Pacientka odeslána k vyšetření kognitivních funkcí je orientovaná všemi směry, kontakt navazuje bez potíží. Cílená verbální fluence v lexikální i sémantické složce bez deficitu. Porozumění příkazu i schopnost pojmenovávat předměty bez alterace. Písemný projev, početní dovednosti i lexie intaktní, zrakově-prostorové schopnosti v normě. Přiměřené psychomotorické tempo. Mnestické funkce jsou v pásmu dolního nadprůměru. Bez poruch pozornosti. Aktuálně bez depresivní symptomatiky. Psychologickým vyšetřením neprokázán kognitivní deficit.