Neurologický nález:

Mozkové nervy bez patologického nálezu, jsou zpomalené sledovací oční pohyby, bulby dotahuje do krajních poloh, mírná dysartrie, jazyk drží vyplazený asi 4 sec. Horní i dolní končetiny jsou bez paréz, eureflexie na honích i doních končetinách. Iritační pyramidové jevy nevýbavné, taxe horních končetin správná, třes nepřítomen. Bez poruchy taktilního čití, tapping horních končetin bilaterálně výrazně omezen s nízkou rychlostí i amplitudou, se zárazy, lehce zvýšen tonus horních končetin, výrazné choreatické dyskinezy v obličeji. Choreatické pohyby i na obou horních i dolních končetinách. Dystonie trupu, méně patrná i na horních i dolních končetinách. Chůze o širší bazi, tandemová chůze s občasnými úkroky stranou, pull test pozitivní.


Poznámka č.1.
Sledovací oční pohyby jsou realizovány přímými očními svaly – m. rectus superior – inerv. N. oculomotorius, m. rectus medialis - inerv. N. oculomotorius , m. rectus inferior - inerv. N. oculomotorius, m. rectus lateralis - inerv. N. abducens a šikmými svaly oka - m. obliquus inferior - inerv. N. oculomotorius a m. obliquus superior - inerv. N. trochlearis


Poznámka č.2
pyramidová dráha vede podněty z pyramidových buněk mozkové kůry v oblasti gyrus praecentralis přes capsula interna a kmen do míchy – TRACTUS CORTICOSPINALIS. Na úrovni přechodu prodloužené míchy v míchu hřbetní se dráha částečně kříží. Zkřížená část dráhy jde v postranních provazcích míšních a končí v u motoneuronů v předních rozích míšních. Nezkřížená část dráhy jde předními provazci míšními a kříží se na úrovni příslušného míšního segmentu. Podněty vedou k zahájení volního pohybu kosterních svalů. Testy realizované k zjištění iritačních pyramidových jevů jsou na horních končetinách – Hoffmann- Trömnerův, Justerův a testy realizované na dolních končetinách – Chaddockův, Oppenheimův a Babinského příznak.