Psychologický nález:

Parciální dezorientace časem, schopnost vštípení paměťových obsahů v normě, výrazně narušena výbavnost i rekognice. Cílená verbální fluence v lexikální i sémantické složce oslabena, porozumění příkazu bez alterace. Výrazně oslabena schopnost pojmenovávat předměty i numerické dovednosti. Písemný projev i lexie intaktní, zrakově-prostorové schopnosti v normě. Pomalejší psychomotorické tempo. Mnestické funkce v pásmu defektu s výrazně horším výkonem ve . Narušena duševní kontrola myšlenkových operací. Nejlepší výkon podán ve schopnosti reprodukce verbálně-logického materiálu po latenci. Krátkodobá auditivní paměť má subnormní rozsah, deficitní asociační učení. Hypoprosexie. V dispenzarizaci psychiatra, aktuálně depresivní symptomatika. Psychomotorické tempo i schopnost distribuovat pozornost mezi více podnětů v pásmu středního až těžkého poškození.


Použité psychologické testy:

  1. ACE-R – Addenbrooksý kognitivní test. Test slouží k podrobnějšímu zjištění kognitivního profilu, k časnému záchytu kognitivních poruch a k přesnější diferenciální diagnostice kognitivních poruch a demencí.
  2. CDT – Clock Drawing Test – test hodin. Představuje skríningovým testem demencí Jeho podstatou je jednoduchý úkol. Nakreslit hodiny, číslice v hodinách a rafičky ukazující konkrétní čas.
  3. WECHSTLEROVA škála paměti – komplexní hodnotí všech druhů pamětí
  4. FDT- Figure Drawing Test – kresba postavy patří k nejpoužívanějším kresebným vyšetřovacím postupům. Úkolem zkoumané osoby je nakreslit úplnou postavu muže a ženy. . Nakreslené figury poskytují ve svém provedení, držení těla, oděvu a jiných charakteristikách základní klíč k poznání struktury osobnosti, k její schopnosti adaptace a její dynamické interakci.
  5. TMT – Trail Making Test – neuropsychologický test ,,kreslení cesty", který je zaměřen na distribuci pozornosti např.zrakovou percepci a pozornost