Psychologický nález :

Pacientka je vigilní. Slovní zásoba v normě. Poruchy percepce a myšlení ve smyslu halucinací a bludů neprokazuji. Schopnost vštípení v normě, deficitní výbavnost paměťových obsahů, narušena též rekognice. Cílená verbální fluence v lexikální i sémantické složce deficitní. Numerický úsudek i pojmenování předmětů výrazně narušeno. Porozumění zachováno, schopnost čtení i písemný projev intaktní. Pomalé psychomotorické tempo. Deficitní zrakově-prostorové schopnosti. Mnestické funkce jsou v pásmu defektu. Parciální dezorientace časem a místem, narušena duševní kontrola myšlenkových operací. Deficitní výkon ve schopnosti reprodukce verbálně-logického materiálu po latenci. Krátkodobá auditivní paměť má subnormní rozsah. Deficitní asociační učení i vizuální paměť. Hypoprosexie. Aktuálně známky mírné depresivní fáze. Kognitivní funkce deteriorovány, t.č. pásmo mírné demence.


Použité psychologické testy:

  1. ACE-R – Addenbrooksý kognitivní test. Test slouží k podrobnějšímu zjištění kognitivního profilu, k časnému záchytu kognitivních poruch a k přesnější diferenciální diagnostice kognitivních poruch a demencí.
  2. CDT – Clock Drawing Test – test hodin. Představuje skríningovým testem demencí Jeho podstatou je jednoduchý úkol. Nakreslit hodiny, číslice v hodinách a rafičky ukazující konkrétní čas.
  3. WECHSTLEROVA škála paměti – komplexní hodnotí všech druhů pamětí
  4. FDT- Figure Drawing Test – kresba postavy patří k nejpoužívanějším kresebným vyšetřovacím postupům. Úkolem zkoumané osoby je nakreslit úplnou postavu muže a ženy. . Nakreslené figury poskytují ve svém provedení, držení těla, oděvu a jiných charakteristikách základní klíč k poznání struktury osobnosti, k její schopnosti adaptace a její dynamické interakci.
  5. TMT – Trail Making Test – neuropsychologický test ,,kreslení cesty", který je zaměřen na distribuci pozornosti např.zrakovou percepci a pozornost