Psychologický nález:

Orientován všemi směry, schopnost zapamatování je v normě, výbavnost paměťových obsahů výrazně narušena. Řeč dysartrická, sakadovaná, slovní zásoba subnormní. Kontakt navazuje bez potíží. Cílená verbální fluence v lexikální složce deficitní, v sémantické složce v normě. Porozumění a pojmenování předmětů zachováno. Zrakově-prostorové schopnosti intaktní, výrazně narušen numerický úsudek. Schopnost čtení zachována. Psychomotorické tempo i schopnost distribuovat pozornost mezi více podnětů v pásmu středního až těžkého poškození. Neschopnost učení. Exekutivní funkce se nachází v pásmu těžkého poškození. Mnestické funkce jsou v pásmu slabého podprůměru, vázne asociační učení. Dominuje velmi pomalé psychomotorické tempo. Hypoprosexie. Testově prokazatelný dysexekutivní syndrom. Suspektní incipientní demence. Bez psychopatologie ve smyslu psychotickém či anxiózním, t.č. subdepresivní ladění.