Psychologický nález:

Pacient vigilní, parciálně dezorientován časem. Schopnost zapamatování v normě, výbavnost paměťových obsahů deficitní, rekognice oslabena. Řeč dysartrická, převládají jednoslovné odpovědi. Cílená verbální fluence v lexikální složce i sémantické složce výrazně narušena. Porozumění a pojmenování předmětů zachováno. Percepční schopnosti bez narušení. Psychomotorické tempo i schopnost distribuovat pozornost mezi více podnětů v pásmu středního až těžkého poškození. Mnestické funkce jsou v pásmu defektu se špatným výkonem ve vizuální modalitě. Duševní kontrola myšlenkových operací nenarušena. Slabý výkon v reprodukci verbálně-logického materiálu po latenci. Krátkodobá auditivní paměť má subnormní rozsah, narušeno asociační učení. Neschopnost učení. Exekutivní funkce se nachází v pásmu středního poškození. Chudší vnitřní imaginativní zdroje, chybí spontaneita prožívání. Bez psychopatologie ve smyslu psychotickém či anxiózním. Bez známek masivní úzkosti či deprese. Narušeny exekutivní funkce. Pomalé psychomotorické tempo. Hypoprosexie.


Použité psychologické testy:

  1. ACE-R – Addenbrooksý kognitivní test. Test slouží k podrobnějšímu zjištění kognitivního profilu, k časnému záchytu kognitivních poruch a k přesnější diferenciální diagnostice kognitivních poruch a demencí.
  2. CDT – Clock Drawing Test – test hodin. Představuje skríningovým testem demencí Jeho podstatou je jednoduchý úkol. Nakreslit hodiny, číslice v hodinách a rafičky ukazující konkrétní čas.
  3. WECHSTLEROVA škála paměti – komplexní hodnotí všech druhů pamětí
  4. FDT- Figure Drawing Test – kresba postavy patří k nejpoužívanějším kresebným vyšetřovacím postupům. Úkolem zkoumané osoby je nakreslit úplnou postavu muže a ženy. . Nakreslené figury poskytují ve svém provedení, držení těla, oděvu a jiných charakteristikách základní klíč k poznání struktury osobnosti, k její schopnosti adaptace a její dynamické interakci.
  5. TMT – Trail Making Test – neuropsychologický test ,,kreslení cesty", který je zaměřen na distribuci pozornosti např.zrakovou percepci a pozornost