KONTINUÁLNÍ SLEDOVÁNÍ A POPIS INTERAKCE PSYCHIATRICKÝCH A NEUROLOGICKÝCH PROJEVŮ U PACIENTŮ S HUNTINGTONOVOU CHOROBOU

hlavní řešitelka: Mgr. Zdeňka Blažková

spoluřešitel/školitel: Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D., Prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.

spoluřešitelé/studenti: MUDr. Jiří Štědrý, MUDr. Dana Kamarádová, MUDr. Aleš Grambal, MUDr. Michaela Kaiserová

Huntingtonova choroba je onemocnění autosomálně dominantně dědičné a v současné době neléčitelné. Projevuje se velkým množstvím jak kognitivních, tak motorických projevů a práce s těmito pacienty je velmi specifická. Huntingtonova choroba je vzácné onemocnění, které vzniká jako důsledek geneticky programované degenerace mozkových buněk. Degenerativní proces postihuje cílovou skupinu neuronů např. degenerace v oblasti nucleus caudatus má za následek choreatické nekoordinované pohyby a stupeň postižení je přímo úměrný délce trvání choroby. Rozvine se z plného zdraví, kdy nejčastější manifestace je mezi 30 - 50 rokem a její nástup je přímo závislý na počtu repetic CAG tripletů. Existují tři formy tohoto onemocnění, pro které je určující především věk na počátku prvních klinických projevů.

Cílem projektu je zahájení vytváření databáze pacientu s Huntingtonovou chorobou, která by měla pomoci při hledání interakce organického postižení a neuropsychopatologického obrazu.

(Tento projekt je podpořen z grantu LF_2011_017 IGA UPOL a poděkování patří Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci).