HISTORIE ÚSTAVU

Po obnovení univerzity v Olomouci zahájila lékařská fakulta výuku již v letním semestru 1946-47. Do provozu byl dán i Ústav normální anatomie umístěný v areálu nemocnice a Ústav histologicko-embryologický v budově na Fierlingerově třídě č. 10.

Na základě vysokoškolského zákona z roku 1950 vznikají na fakultách katedry – na LF UP bylo zřízeno 6 kateder, mezi nimi také Katedra biologických věd, která se o dva roky později rozdělila na 3 katedry: Katedru biologie a fyziologie, Katedru fyziky a chemie a Katedru anatomie a histologie.

Anatomický ústav byl postaven v roce 1946 jako dřevěná budova na konci zahrady fakultní nemocnice podle návrhu přednosty Anatomického ústavu Masarykovy univerzity v Brně prof. MUDr. Karla Žlábka. Prvním přednostou pracoviště byl patologický anatom doc. a později prof. MUDr. František Pavlica (1899 – 1980), který v této funkci působil od 28. února do 1. prosince 1946 - tablo obr. 1. (laskavostí prim. MUDr. R. Zemánka). Spolu s ním přednášeli anatomii také docenti chirurg MUDr. Vladislav Rapant a fyziolog MUDr. Jaroslav Mělka. Prof. Pavlica byl ihned po únoru 1948 z fakulty „vyakčněn“ a působil až do roku 1975 jako primář patologie nemocnice v Kyjově, kde patřil k centru širokého odborného medicínského dění (1).

V prosinci 1946 přichází do Olomouce jako přednosta MUDr. Jan Hromada (1909 – 1970) – tablo obr. 2. Při výuce mu pomáhali dva asistenti – medici, v průběhu roku přichází laborantka paní Anna Otčenášková, která zastávala i funkci sekretářky. Začátky byly těžké. Zařízení ústavu bylo prosté – velká pitevna, vybavená pitevními stoly a umývadly, mrtvolna, histologická laboratoř, pracovna přednosty a pracovny asistentů. Chyběla knihovna, ústavní sbírky tvořila jedna kostra a několik preparátů. Nesmírnou pomoc poskytoval olomoucké anatomii prof. Žlábek – pomáhal radou, literaturou i pitevním materiálem. Volontéři a demonstrátoři zhotovovali preparáty, výukové obrazy a další učební pomůcky (2). V roce 1948 se MUDr. Hromada habilitoval a v říjnu 1951, kdy byla zřízena VLA, byl přeložen do Hradce Králové.


50. léta

Do Olomouce přichází MUDr. Josef Zrzavý (1909 – 1990) – tablo obr. 3., který byl v dubnu 1953 jmenován docentem. Umístění ústavu v dřevěné budově bylo zcela nevyhovující a nakonec zde musel být pitevní provoz z hygienických důvodů v roce 1954 zastaven. Většina zařízení a materiálu anatomického ústavu byla pak uskladněna v dřevěných barácích zapůjčených vedením KÚNZ v Olomouci a zde probíhala i provizorní praktická výuka. Začátkem roku 1955 byly ukončeny adaptační práce na budově bývalé nemocniční kuchyně, kam se přestěhovala větší část katedry. V přízemí byla velká pitevna, dvě místnosti pro demonstrace a místnost pitevního laboranta, v prvním patře byla histologická laboratoř, laboratoře asistentů a pracovna zástupce vedoucího katedry. Mrtvolna byla ve sklepě budovy.

V počátcích se pracovníci katedry potýkali s problémy organizačního charakteru. Nedostatek pracovníků, zejména učitelů, byl nahrazován výpomocnými asistenty a demonstrátory z řad mediků.

V roce 1955 vedle vedoucího katedry doc. MUDr. J. Zrzavého působil na ústavu jeho zástupce odb. as. MUDr. Radomír Pěgřím, odb. as. MUDr. Pavel Drábek a odb. as. MUDr. Jaroslav Filkuka. Kratší dobu působí na katedře MUDr. Božetěch Kubis, MUDr. Jiří Králík a MUDr. Miroslav Kučera. Za tohoto personálního stavu bylo těžiště práce především ve výuce, na vědeckou práci mnoho času nezbývalo. V prvních letech přednášel přednosta anatomie i histologii a embryologii až do roku 1952, od roku 1952 se přednášela anatomie i pro posluchače tělesné výchovy a plastická anatomie pro výtvarníky. Od roku 1955 přednášel MUDr. Pěgřím také chirurgickou anatomii pro posluchače stomatologického směru a vedl pro ně pitevní cvičení. Pro výuku bylo v tomto období zhotovováno více než 300 obrazů, mnoho výukových diapozitivů a demonstračních a muzeálních preparátů (3). Zkušenosti doc. Zrzavého získané v přednáškách na umělecko-průmyslové škole a akademii výtvarných umění našli svůj odraz v monografii o plastice lidského těla. Vyšla opakovaně u nás i v zahraničí.

V polovině padesátých let dochází k růstu počtu posluchačů, pedagogické úvazky se zvyšují a dochází k rozšiřování stavu učitelských sil. V roce 1960 se morfologická katedra dělí na katedru normální anatomie (pod vedením doc. Zrzavého) a katedru histologie a embryologie s pracovištěm elektronové mikroskopie (pod vedením doc.MUDr. Miroslava Obručníka). Na katedru přicházejí noví pracovníci: MUDr. Ctirad Kučera, MUDr. Magda Ženčáková, MUDr. Jaroslav Hrnčíř, MUDr. Petr Lisoněk, MUDr. Jana Obručníková, MUDr. Vladimír Holibka, MUDr. Václav Joura, MUDr. Alžběta Holibková, MUDr. Jarmila Malínská, MUDr. Alena Bilíková, MUDr. Pavel Stejskal, MUDr. Eva Reifová, MUDr. Helena Luklová.


60. léta

Lepší pracovní podmínky a utěšenější personální stav katedry se projevil v období let 1955-1960 rozvojem vědecko-výzkumné a publikační činnosti. Vedle prací s klinickou problematikou (dr. Pěgřím) vznikají také práce experimentálního charakteru (vliv chlorpromazinu a umělé hibernace na hypofysonadledvinkovou sekreci u krysy, (dr. Filkuka), práce histochemické (alkalická fosfatáza v buněčných jádrech ledviny, dr. Ženčáková). Část pracovníků se zabývá antropometrií (somatometrie přerovské školní mládeže, dr. Hrnčíř a dr. Lisoněk). Doc. Zrzavý je spoluautorem celostátní učebnice systematické anatomie (I. vydání v roce 1960) a autorem skripta Dráhy nervové. Rozvíjející se vědecko-výzkumná práce se v období let 1960-1970 projevila úspěšným kvalifikačním růstem pracovníků katedry. MUDr. Pěgřím a MUDr. Holibka obhájili kandidátské disertační práce. MUDr. Pěgřím po proběhlém habilitačním řízení byl jmenován docentem. Doc. Zrzavý byl v roce 1966 jmenován profesorem. Vědecká práce byla orientovaná na spolupráci s klinikou (doc. Pěgřím), neuroanatomií (MUDr. Lisoněk a MUDr. Malínská), antropologií (MUDr. Holibková, MUDr. Bilíková a MUDr. Holibka), byla provedena klasifikace povrchového žilního systému končetin (MUDr. Holibka a MUDr. Joura), začíná se rozvíjet výzkum lymfatické tkáně dýchacího a trávicího traktu s aplikací na klinickou praxi (MUDr. Holibková a MUDr. Holibka). V roce 1974 obhájily své kandidátské disertační práce MUDr. Jarmila Malínská a MUDr. Alžběta Holibková. Pedagogický sbor katedry se rozšiřuje o další učitele: MUDr. Anna Knotová, MUDr. Stanislav Laichman, MUDr.Stanislav Kapoun, MUDr. Alena Šantavá-Šmídová, MUDr. Helena Vodešilová-Dobrovolná, MUDr. Zdena Černochová-Směšná. Z nich působí dodnes doc.Laichman. Rozšiřuje se histologická laboratoř, zřizuje se pracoviště elektronové mikroskopie (Ludmila Paučová) a kreslírna (PhDr. Ivana Marková). Doc. Pěgřím, který se vrátil po několikaleté expertizní činnosti v Oranu a krátkodobém přednáškovém pobytu v Basilei zpět na katedru, zemřel náhle v roce 1972 (4).


70. léta

Prof. Zrzavý, který v této době zastával funkci proděkana LF, onemocněl a po dovršení věkové hranice odešel 30. září 1974 do důchodu. I potom však pokračoval v práci a zúročil tak své celoživotní zkušenosti vysokoškolského učitele – anatoma. V roce 1978 vyšla jeho celostátní učebnice Anatomie pro stomatology a monografie Anatomie pro výtvarníky, v roce 1985 publikoval monografii Latinsko-české anatomické názvosloví. Práce na anatomii koně, která byla určena rovněž výtvarníkům, zůstala nedokončena. Prof. Zrzavý v roce 1990 zemřel.

Nástupcem prof. Zrzavého ve funkci vedoucího katedry byl jmenován k 1. říjnu 1974 doc. MUDr. Vladimír Holibka, CSc. (nar. 1935) - tablo obr. 4., který v roce 1972 obhájil habilitační práci a byl jmenován docentem. Na základě habilitačního řízení a obhajoby habilitační práce byli jmenováni další docenti: v roce 1975 doc. MUDr. P. Lisoněk, v roce 1979 doc. MUDr. Jarmila Malínská, CSc. a doc. MUDr. Alžběta Holibková, CSc., v období let 1970-80 přichází na katedru 21 učitelů, z nichž působí na katedře dodnes (doc. MUDr. Stanislav Laichman, CSc., RNDr. Miroslav Kutal,CSc.). Někteří z těchto učitelů jsou již bohužel zemřelí doc.MUDr.RNDr. Milan Černý,CSc., MUDr. Marta Hložková, MUDr. Zdena Směšná-Černochová, doc.MUDr. PetrLisoněk,CSc. (5). Direktivním rozhodnutím MŠ o zkrácení anatomie na dva semestry, ke kterému došlo v roce 1977, výuka oboru značně utrpěla. Katedra se snažila kompenzovat toto okleštění výuky zavedením výběrových přednášek z topografické anatomie a rozšířením konzultační činnosti. Přesto se toto období odrazilo nepříznivě v celkově slabší průpravě posluchačů pro studium klinických disciplín. Katedra na tento nedostatek opakovaně poukazovala a pro školní rok 1988/89 byly připraveny 2 varianty výuky anatomie (třísemestrová a čtyřsemestrová), které se ale podařilo realizovat v plném rozsahu teprve ve školním roce 1990/91, po uvolnění direktivních rozhodovacích mechanismů bývalého politického vedení státu. Kromě výuky studentů obou směrů lékařské fakulty zajišťovala katedra také výuku v mezioborovém studiu Pedagogika – Ošetřovatelství a Optoelekronika v lékařství i v mezioborovém studiu Aplikovaná optika a optometrie. Podílí se i na výchově odborných psychologů na Filozofické fakultě UP. Pro potřeby výuky v těchto mezioborových medicínských formách studia připravila katedra několik učebních textů (doc. Holibková, doc.Laichman). Učitelé katedry se podíleli i na tvorbě celostátních učebnic: Topografická anatomie pro stomatology (doc. Lisoněk), překladu Sinělnikova anatomického atlasu (doc. Holibka), v několika vydáních vyšlo skriptum Návod k topograficko-anatomické pitvě (doc. Lisoněk, dr. Stejskal), Obrazové předlohy k přednáškám z anatomie (doc. Holibka) a miniskriptum Vybrané kapitoly z topografické anatomie hlavy a krku (doc. Lisoněk). V této době byla rovněž zahájena široce koncipovaná práce na tvorbě Videoatlasu anatomie člověka (doc.Holibková, doc. Laichman, MUDr. Machálek a další), která je realizována dosud. V současnosti existuje jeho 25 dílů, postupně převáděných z původních videokazet na modernější nosná elektronická media.


80. léta

Dále se rozvíjela vědecko-výzkumná činnost katedry, jejímž důsledkem bylo jmenování MUDr. RNDr. Milana Černého, CSc. docentem v oboru antropologie (rok 1983) a MUDr. Stanislava Laichmana, CSc. docentem pro obor normální anatomie (1988). V období let 1981-1990 přichází na katedru celkem 8 učitelů, z nichž nejvýraznější postavou byl MUDr. Machálek, který však náhle a zcela neočekávaně v roce 2014 zemřel.

Vědecko-výzkumná činnost katedry byla v posledním období orientována několika směry. Členové katedry se podílejí na řešení dílčího úkolu státního plánu „Ontogenetický a fylogenetický vývoj imunokompetentních tkání“ (doc. Holibka, doc. Holibková, MUDr. Výborná, RNDr. Kutal). Na tomto tématu spolupracuje katedra s katedrou histologie a embryologie LF UK v Plzni i s několika zahraničními pracovišti v rámci evropské společnosti pro výzkum tonzil. Několik prací s touto tématikou bylo odměněno cenou vědecké rady MZd ve skupině A cenou anatomické společnosti za rok 1989. Druhým hlavním směrem výzkumu je tématika neuroanatomická (doc. Lisoněk a doc. Malínská) rozvíjená ve spolupráci s katedrou histologie e embryologie, ústavem VNČ a katedrou fyziologie LF UP, také práce z této oblasti byly oceněny (cena anatomické společnosti za rok 1970). Antropometrický výzkum byl orientován na spolupráci s Vědecko-výzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích (doc. Holibka, doc. Černý, doc. Holibková, doc Laichman). Výsledky první etapy výzkumu (1983-1984) se staly podkladem pro vypracování odborné normy 44 9472 „Ergonomie v hornictví“. „Pracovní místa obsluh důlních mobilních strojů a vratů“, která vyšla v roce 1987 ve Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření v Praze. Druhá etapa tohoto výzkumu byla zaměřena na sledování somatického vývoje hornických učňů a třetí etapa, ukončená v roce 1990, byla orientována na výzkum pohybového aparátu horníka z hlediska jeho přetížení a poškození v důlních podmínkách (doc. Černý, doc. Holibka, doc. Holibková, doc. Laichman, MUDr. Machálek). Úspěšně se rozvíjí spolupráce s klinickými pracovišti – s chirurgickou klinikou (doc. Laichman – serie prací o možnosti náhrad zničených análních svěračů byla odměněna v roce 1986 cenou Českého literárního fondu za nejlepší odbornou publikaci), s ORL klinikou (doc. Lisoněk, doc. Holibková, doc. Holibka, MUDr. Hložková) i s dalšími katedrami LF UP (katedrou soudního lékařství a medicínského práva – doc. Černý). V oblasti antropologie poskytovala katedra konziliární vyšetření pro Dětskou kliniku FN (doc. Holibková) a zajišťovala soudně znalecké posudky pro potřeby kriminalistiky a soudních orgánů (doc. Černý). Snaha o zlepšení celkové úrovně pedagogického procesu se projevila v zapojení učitelů katedry do řešení výzkumného úkolu „Využití moderních vyučovacích metod a didaktických prostředků při výuce anatomie a kontrola vědomostí v průběhu studia“ (odp. řešitel PhDr. Marková). Doc. Lisoněk byl spoluautorem zlepšovacího návrhu a čs. patentu poloautomatického rotačního mikrotomu.

Na katedře pracuje studentský vědecký kroužek. Demonstrátoři a volontéři pomáhají při výuce, jsou zapojeni i do spolupráce na řešení vědecko-výzkumných úkolů katedry.

Před katedrou stojí v současné době nové úkoly. V oblasti vědecko-výzkumné rozšířit spolupráci s podobně orientovanými pracovišti doma i v zahraničí. Slibně se rozvíjí spolupráce s Anatomickým ústavem Lékařské fakulty Univerzity v Lipsku.


90. léta až současnost

V současnosti je ústav výukovou a vědeckovýzkumnou jednotkou Lékařské fakulty UP v Olomouci. Na přechodnou dobu 2005 – 2006 byl pověřen vedením RNDr. Miroslav Kutal, CSc. (nar. 1948) – tablo obr. 5. Od listopadu 2007 do června 2014 vedl ústav doc. MUDr. Stanislav Laichman, CSc. (nar. 1946) – tablo obr. 6. Ústav zajišťuje výuku základní morfologické medicínské disciplíny prakticky ve všech typech lékařských oborů a nelékařských oborů z Fakulty zdravotnických věd UP v pregraduálním studiu a specializovanou výuku v postgraduálním doktorandském studiu, zaměřenou na vědeckou výchovu a aplikující dosažené vědecké výsledky členů ústavu. Rozsah výuky v pregraduálním studiu všeobecného lékařství činí 300 hodin (včetně předmětu Topografické a klinické anatomie) na zubním lékařství 225 (včetně předmětu Topografická a klinická anatomie hlavy a krku). Kromě české výuky se rozvíjí extenzivně výuka v anglickém jazyce v programu General Medicine a v programu Dentistry. Kromě této výuky pro kmenovou lékařskou fakultu vyučujeme anatomii pro bakalářské obory studia Fyzioterapie, Ošetřovatelství-všeobecná sestra, Porodní asistence, Radiologický asistent a magisterské studium Klinické kinesiologie a kinesioterapie z Fakulty zdravotnických věd UP.

V oblasti vědeckého výzkumu byl a je ústav zaměřen na výzkum morfologických zákonitostí úpravy lymfatické a imunokompetentní tkáně. Vycházejíce z tradic, kdy byl popisován rozsah a zvláštní uspořádání tohoto systému v oblasti horních dýchacích cest, dutiny ústní a hltanu se nyní snaží skupina pracovníků odhalit zákonitosti uspořádání v břišním oddílu trávicí trubice. Dalším oddílem vědecké aktivity je úzká spolupráce s klinickými, zejména chirurgickými pracovišti. V minulosti byl vypracován návrh možného postupu při operačním řešení inkontinence stolice, v současnosti se daří spolupráce s neurochirurgickou klinikou v oblasti cévních abnormalit zásobení mozku, různých cévních výdutí s ohledem na možnosti jejich operačního řešení. Nově zakládáme ve spolupráci s neurochirurgickou klinikou laboratoř lebeční baze. Zabývli jsme se rovněž morfologickými změnami na páteři, biomechanickými zkouškami vlastnosti páteře. Ve spolupráci s ortopedickou klinikou FN popisujeme varianty detailního cévního zásobení velkých končetinových kloubů s přihlédnutím k možnostem nových arthroskopických vyšetřovacích metod. Díky získaným grantům, zejména FRVŠ, jsme opakovaně od roku 1996 vytvořili až do současnosti 25dílný Videoatlas anatomie člověka, filmového a fotografického průvodce topograficko-anatomickou pitvou končetin a Interaktivní atlas řezů mozkem a povrchových struktur, zveřejněný na internetových stránkách ústavu. Grantová aktivita ve FRVŠ trvala až do ukončení jeho činnosti. Po letech pauzy se opět na ústavu rozvíjí antropologická problematika dětí a dorostu.

V roce 2013 byl Ústav normální anatomie převeden do zcela nových prostor v Dostavbě Teoretických ústavů LF UP v Olomouci (6-8). Pokračuje výuka v pregraduálních i postgraduálních formách studia. K 1. červenci 2014 byl po úspěšném výběrovém řízení uveden do funkce nový přednosta doc. RNDr. Petr Mlejnek, Ph.D.tablo obr. 7. Pod jeho vedením se rozšiřuje vědeckovýzkumné spektrum o bádaní biologických a patologických buněčných struktur. Byla zahájena technická příprava k provádění plastinace preparátů (doc. Miklošová, která je nejnovější učitelkou ústavu). Personální složení ústavu se obohacuje o klinické učitele, kteří vedou výuku praktickým klinickým zaměřením (chirurgie, neurochirurgie, neurologie).


Tablo

Přednostové Ústavu (vedoucí katedry) normální anatomie LF UP v Olomouci (léta působení)Prof. MUDr. Fr. Pavlica - 1946
plastika laskavostí
prim. MUDr. R. Zemánka

Prof. MUDr. J. Hromada, DrSc.
1946 - 1951

Prof. MUDr. J. Zrzavý
1951 - 1974

Prof. MUDr. V. Holibka, DrSc.
1974 - 2005

RNDr. M. Kutal, CSc.
2005 - 2006

Doc. MUDr. St. Laichman, CSc.
2007 - 2014

Doc. RNDr. Petr Mlejnek, Ph.D.
2014


Zpracoval: Laichman, S., Ústav normální anatomie Lékařské fakulty Univ. Palackého v Olomouci.

Literární zdroje:

  1. Ústní sdělení prim. MUDr. R. Zemánka (patologie nem. v Kyjově) o prof. MUDr. F. Pavlicovi.
  2. Archiv Ústavu (katedry) normální anatomie LF UP.
  3. Zrzavý J. Deset let anatomického ústavu lék. fak. PU v Olomouci. In: Deset let lékařské fakulty Palackého univerzity v Olomouci 1946-1956. Vyd. PU, Olomouc 1956: 63-68.
  4. Kolektiv. Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Pravidelná vydání 1956 – 1960, 1961 – 1965, 1966 – 1970, 1971 – 1975, 1976 – 1980, 1981 – 1985, 1986 – 1990. Vyd. UP Olomouc.
  5. Holibka Vl. In: Čtyřicet let Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vyd. UP Olomouc 1986: 57-63.
  6. Kolektiv. „Bílá kniha“ Lékařské fakulty Univerzity Palackého. Pravidelná roční vydání 1964 – 2013. Vyd. UP Olomouc.
  7. Kolektiv. Výroční zpráva Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pravidelná roční vydání 1991 – 2012. Vyd. UP Olomouc.
  8. http://www.nan.upol.cz